Case Teamtalent

Case Teamtalent

Situatie
Een team bij een verzekeringsmaatschappij werkt aan nieuwe producten, nieuwe processen en deskundigheidsbevordering. Tegelijkertijd is er een negatieve sfeer en zijn er samenwerkingsproblemen.

Aanpak
Na een interviewronde analyseren we de situatie en stellen we met het team en de manager een plan op voor de toekomst van het team. We begeleiden het team bij de uitvoering en meten na afloop de effecten van het traject.

We kiezen in overleg met de opdrachtgever voor het houden van individuele interviews om een beeld te krijgen van de situatie. We richten ons op kwaliteiten en overtuigingen op individueel niveau en op teamniveau. In de gesprekken merken we dat medewerkers ons vertrouwen. Zij zijn open in hun communicatie. We bepalen samen met elk teamlid welke informatie van belang is voor de toekomst van individu en team en of/hoe deze teruggekoppeld wordt naar het gehele team.
Met de uitkomsten van de interviews maken we een analyse van de situatie en leggen deze voor aan het gehele team in een bijeenkomst buiten de deur. Gezamenlijk kiezen we de koers naar de toekomst binnen de kaders van de organisatiedoelen. Er is energie en enthousiasme.
De teamleden werken onder onze begeleiding de speerpunten uit. Zij vormen zelf werkgroepjes. Er ontstaat in het proces steeds meer begrip voor elkaar. De communicatie wordt sterker en meer op samenwerking gericht.

Op individueel niveau zijn een aantal mensen aan het denken gezet. Zij ontwikkelen loopbaanplannen voor zichzelf. De teammanager ondersteunt deze plannen en ontwikkelt zich mede door het proces en de gesprekken die wij met hem voeren steeds meer tot een goed delegerende coachende leider. De medewerkers krijgen vertrouwen. Dit levert allerlei positieve effecten op: bij de manager ontstaat rust, overzicht en leiderschap. Bij de medewerkers ontstaan initiatieven, mondigheid en neemt de resultaatverantwoordelijkheid toe.

Onze rol
Het gehele traject nam ongeveer 8 maanden in beslag. Onze rol bestond uit het voeren van de individuele gesprekken, de analyse van de situatie, het begeleiden van de bijeenkomsten waarin het team de koers voor de toekomst bepaalt, het on the job begeleiden van werkoverleg en werkgroepsessies, het voeren van gesprekken en afstemmen met de manager, het voorstellen doen en ondersteunen van structuurwijzigingen en het adviseren m.b.t. loopbaanstappen van individuele teamleden.

Resultaten
Na een traject van 8 maanden is de situatie sterk verbeterd. Er is sprake van toegenomen open communicatie en een goede samenwerking. Het werkplezier is weer terug en een aantal medewerkers neemt stappen in loopbaan en ontwikkeling.

Aan het eind van het traject hebben we op verzoek van manager en team nogmaals met iedereen een individueel gesprek gevoerd en daarin het traject en de huidige situatie geëvalueerd ten opzichte van de start van het traject. Uit de evaluatie bleek dat de situatie van dit team binnen een jaar aanmerkelijk verbeterd was. Enkele uitkomsten:

  • verbeterde sfeer en communicatie,
  • toegenomen vertrouwen
  • toegenomen werkplezier
  • verbeteringen door de veranderde structuur
  • medewerkers ervaren meer persoonlijke aandacht en een beter inzetten op talenten
  • de informatiestroom is verbeterd
  • de inbreng van medewerkers in de overleggen is toegenomen. Het vernieuwde afdelingsoverleg heeft een duidelijke meerwaarde gekregen. Er is weer ruimte en aandacht voor bespreking van thema’s.
  • Meerdere medewerkers zijn actief bezig met hun loopbaan en ontwikkeling.

Terug naar pagina voorbeelden